Stengjer alle skulane

Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle skular og barnehagar i kommunen vert stengde for undervisning. Tidlegare i dag melde vi at barneskular og barnehagar skulle stengjast frå måndag av. På grunn av nasjonale pålegg, vert dette endra til å gjelda frå torsdag 12. mars kl. 18.00.

Klikk for stort bileteIll.foto 

Danielsen skule har heller ikkje undervisning på fredag.

Ordførar Tom Georg Indrevik seier at det er nødvendig å gjennomføra dette tiltaket.

- Dette er drastiske tiltak, men dette må gjennomførast for i størst mogleg grad å redusera smittespreiinga. Eg oppmodar folk om å nøye vurdera kven i familien som skal prioritera å vera heime.

Inntil vidare vil barneskulane og barnehagane vera opne for barn for å sikra eit tilbod til barn av personell i helse- og omsorgstenesta, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjonar. Det same gjeld for barn med særlege omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengde.

Kommunen understrekar at ein må unngå at barn og unge samlar seg i større grupper på idrettsområde og andre møteplassar. Kommunen vil frå og med torsdag kveld stengja alle kommunale idrettsanlegg, gymnastikksalar og symjebasseng.

Servicetelefon

Øygarden kommune har oppretta ein servicetelefon knytt til praktiske spørsmål om koronavirus som ikkje handlar om helse. Ring 56 16 00 10 måndag til fredag kl 08.00-20.00.

Vi kjem tilbake til meir informasjon om fleire tiltak.

Tekst.`: Vigleik Brekke