Offentleg ettersyn - Områderegulering - Rong senterområde

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert områdereguleringsplan for Rong senterområde (planId 20020001) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 15.02.18, sak 8/18.
Det er gjort mindre justering av planmaterialet i etterkant.

Planområdet omfattar område som vist på kartutsnittet under. Totalt areal på planområdet er 619,8 dekar.

Hovudføremålet med planen er fortetting og vidareutvikling av kommunesenteret på Rong. Området skal få tydlegare tettstadspreg med miljøgate og eit tettare utbygd sentrum. Rong skal vere eit kommunalt servicesenter med eit mangfald av funksjonar og aktivitetar. Områdereguleringsplanen skal leggje til rette for stadutvikling som i større grad knyter seg mot sjøen og tilgrensande grøne kvalitetar.

Oversikt over saksdokumenta

Plankart med målestokk 1:1000 (PDF, 4 MB)
Saksframlegg (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 700 kB)
Planskildring (PDF, 8 MB)
Sentrumsdialog Rong (PDF, 5 MB)

Merknadar til reguleringsarbeidet

Merknadar til reguleringsarbeidet kan rettast til Øygarden kommune på ein av desse måtane:

Elektronisk skjema - Høyringsfråsegn
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Brev: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Merknadsfrist: 1. juni 2018

Planforslaget omfattar område vist på kartutsnittet:

Områderegulering Rong senterområde - Klikk for stort bilete Grunneigarar i planområdet og aktuelle offentlege instansar vil få eige brev direkte tilsendt om planforslaget.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 12.03.2018
Fann du det du leita etter?