Nye lokale for kommunepsykologane for barn og unge

Tidlegare i mars fekk kommunepsykologane for barn og unge nye lokale på Straume.
- Dette er greie lokale som ligg nær busstasjonen, seier einingsleiar for barn, unge og familietenester, Berit Algrøy.

Kommunepsykologane gler seg over nye lokale sentralt på Straume. Frå venstre; Berit Algrøy, Thea Marie Øybø, Mette Halvorsen, Bjørnar Hornnes, MonicaStrøm og Andrea Baldomir. - Klikk for stort bileteKommunepsykologane gler seg over nye lokale sentralt på Straume. Frå venstre; Berit Algrøy, Thea Marie Øybø, Mette Halvorsen, Bjørnar Hornnes, Monica Strøm og Andrea Baldomir.

Psykologane held no til i andre etasje i Grønamyrvegen 2 på Straume. Vaksenopplæringa har sine lokale i det same bygget. Tidlegare hadde kommunepsykologane lokale i Helsesenteret på Straume (Blombakkane 2) der familie- og rettleiingssenteret held til.

- Vi hadde ikkje tilstrekkeleg plass der. No har kommunepsykologane fått kvart sitt kontor, seier Algrøy.

Kommunepsykologane for barn og unge jobbar med førebygging og tidleg intervensjon knytt til aldersgruppa 0-24 år. Tenesta rettar seg mot barn og unge med milde til moderate psykiske vanskar. Det er fastlegen og helsesjukepleiar som tilviser til kommunepsykologane.

- Oppfølging skjer i hovudsak via grupper, kurs og rettleiing,  Vi samarbeider med helsestasjon og skulehelsetenesta, Familie- og rettleiingssenteret og har mellom anna angstmeistringskurs og foreldrettleiingskurs, seier Berit Algrøy.

I tillegg jobbar kommunepsykologane med rettleiing til andre tenester og systemarbeid retta mot å skapa gode helsefremjande arenaer for barn og unge.

- Sjølv om kommunepsykologane tilbyr tenestene via grupper og kurs, er det også mogleg å få individuelle timeavtalar. Det er også mogleg å nytta seg av drop-in-kurs på innbyggartorget og biblioteket, seier Bjørnar Hornnes.

- Kven er det som nyttar seg av tilbodet frå kommunepsykologane for barn og unge?

- Det er mest barn og unge med milde til moderate psykiske vanskar som angst, depresjon og skulevegring, seier Monica Strøm.

Kommunepsykologane opplever at med auka tilgang og bruk av sosiale medium, vert resultatet ofte auka omfang av angst og depresjon

- Barn og unge vert bombardert med informasjon frå media, ikkje minst sosiale medium. Inntrykket utanfrå er meir omfattande enn før, seier Bjørnar Hornnes


Tekst og foto: Vigleik  Brekke