Heildagsmøte for kommunestyret

Den 28. mai er det kalla inn til heildagsmøte i kommunestyret. Møtet vert halde på Panorama Hotell & Resort. Den første delen av kommunestyret er sett av til arbeidsverkstad med planstrategi og berekraftig utvikling som tema.

Møtet vert halde på Panorama Hotell & Resort. Biletet er frå seminar for kommunestyret i slutten av januar. Møtedeltakarane vil ikkje sitja like tett på møtet på torsdag som dei kunne gjera i januar. - Klikk for stort bileteMøtet vert halde på Panorama Hotell & Resort. Biletet er frå seminar for kommunestyret i slutten av januar. Møtedeltakarane vil ikkje sitja like tett på møtet på torsdag som dei kunne gjera i januar. 

Dette vert det første fysiske kommunestyremøtet etter den 20. februar. Møtet tek til klokka 09.00 med arbeidsverkstad. Behandlinga av kommunestyresakene tek til klokka 12.15 og vert overført på nett-TV, og det vert organisert slik at det maksimalt er 50 personar i salen og at retningslinjene for smittevern elles vert følgde. Det er dermed ikkje høve for publikum å vera til stades i salen under møtet.

Målet med arbeidsverkstad er å konkludera med prioritering av berekaftsmåla og vurdera plansystem og planbehov i kommunen.

Kommunestyret skal mellom anna ta stilling til modell for næringsarbeid. Formannskapet har innstilt på at det vert oppretta eit kommunalt føretak. I ein rapport utarbeidd av Gode Sirklar er det føreslått at det vert etablert ein stab på tre – fire personar med eit årsbudsjett på vel fem millionar kroner.

Det ligg også føre sak om avklaring av politisk delegeringsreglement. I denne saka konkluderer kommunedirektøren med at politiske arbeidsgrupper og utval som er oppretta av andre enn kommunestyret, ikkje er i tråd med det vedteke politiske delegeringsreglementet. Han tilrår difor alle politiske grupper/ utval som ikkje er oppretta av kommunestyret vert avvikla. Saka vart utsett i kommunestyret den 20. februar.

Her er sakene som skal behandlast på kommunestyret den 28. mai:

 • Avvikling av interimstyret for fusjon mellom FjellVAR og Sund VA
 • Informasjon om arbeidet med ny rettleiar for tilstandsrapportering om barnevern
 • Vedtak Fjell kommunestyre 20.06.19 - Områdemodell for Straume sentrum, indre kjerne 
 • Rebudsjettering av investeringar 2020
 • Økonomireglement for Øygarden kommune
 • Finansstrategi,  finans- og gjeldsreglement
 • Møteplan utval og nemnder 2. halvår 2020
 • Byvekstavtale - godkjenning av handlingsprogram 2021-2024 og føringar for vidare arbeid
 • Prioritering av planoppgåver og disponering av budsjettmidlar til konsulent
 • Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtalar i Øygarden kommune - Vedlegg vert ettersendt
 • Politisk plattform 2020 – 2023
 • Modell for næringsarbeid i Øygarden kommune
 • Lærlingar som del av tiltakspakke fase 1 -  i samband med koronaviruset
 • Utgreiing av krisesentertilbod i eigen regi
 • Samarbeidsavtale Øygarden - Scalloway og Øygarden – Krosno
 • Korleis sikra pensjonsandel for folkevalde som vert trekt i løn frå arbeidsgjevar
 • Samarbeid mellom Øygarden kommune, Stiftinga Fjell festning og Stiftinga Museum Vest
 • Tolking av delegeringsreglement knytt til plan- og bygningslova
 • Avklaring  av politisk delegeringsreglement
 • AS Vinmonopolet - Søknad om fornying av løyve for sal av alkohol gr. 2 og 3
 • Søknad om salsløyve for alkohol - Bunnpris Sartor Senter – Verksemdsoverdraging
 • Plassering av ansvarsområde for likestilling
 • Søknad om fritak frå politiske verv i kommunestyret og råd for menneske med funksjonsnedsetjing
 • Søknad om fritak frå politiske verv i kommunestyret, formannskapet og utval for plan
 • Fritak for politiske verv og suppleringsval
 • ØyVAR - Drøfting i forkant av generalforsamling
 • Val av styre til Øyvar AS - tilråding
 • Val av varamedlem til styret i Visit Bergen
 • Val av representantar til styret i Trigger AS for perioden 2020-2023
 • Val av rerpresentant til årsmøte i Vest brann- og redningsregion 2019-2023
 • Søknad om fritak for verv som meddommar
 • Søknad om fritak for verv som meddommar
 • Søknad om fritak frå verv som meddommar
 • Interpellasjonar og spørsmål

Her er innkalling med saksdokument.

Her kan du sjå møtet på nett-TV.


Tekst og foto: Vigleik Brekke