Glade for tryggare skuleveg

Elevane på Danielsen er glade for at arbeidet med den etterlengta kulverten ved krysset Idrettsvegen/Smålonane er i gang. Prosjektet, som er finansiert gjennom Miljøløftet, skal etter planen vera fullført i løpet av 2022.

Benjamin Ebbesvik, Daniel Ebbesvik og Alexandra Sannarnes er glad for at arbeidet med kulverten no startar opp. - Klikk for stort bileteBenjamin Ebbesvik, Daniel Ebbesvik og Alexandra Sannarnes er glade for at arbeidet med kulverten no startar opp.  

Alexandra Sannarnes (10c), Daniel Ebbesvik (10b) og Benjamin Ebbesvik (6 kl.) er mellom dei elevane som dagleg går eller syklar til og frå Danielsen.

- Eg kryssar tre fotgjengarfelt på veg til skulen. To av dei er her i skuleområdet. Det er mest trafikk om morgonen, særleg når vi skal gå over fotgjengarfeltet ved turnhallen. Stort sett kvar gong må bilar stansa før vi kan kryssa vegen, seier Alexandra.

- Kva tykkjer du om at det vert bygd kulvert (undergang) og at du slepp å kryssa idrettsvegen?

- Det er bra og viktig for tryggleiken, seier ho.

Benjamin syklar til og frå skulen stort sett kvar dag. Han kjenner godt til kor viktig det er å ha trygg skuleveg.

- Ein elev i klassen vår vart påkøyrd ved Straume Forum. Heldigvis vart ho ikkje alvorleg skadd. Eg har også opplevd at bilar har bremsa kraftig ned når vi skal til å kryssa vegbana i fotgjengarfeltet. Det er fint at det vert bygd kulvert, seier Benjamin Ebbesvik.

For Daniel Ebbesvik er glad for at dei ikkje har vorte utsette for alvorlege ulukker.

- Det er viktig at vi stoppar opp og ser oss nøye om før vi går over fotgjengarfeltet. Eg er glad for at det kjem kulvert i Idrettsvegen. Det vil gje oss tryggare skuleveg, seier han.

Frå venstre prosjektleiar i Sartor Drange, Svenn Smørås, ordførar Tom Georg Indrevik og Terje Dolvik i samferdsel Øygarden kommune. Harald Kristian Rogne sitt i førarhuset. - Klikk for stort bileteFrå venstre prosjektleiar i Sartor Drange, Svenn Smørås, ordførar Tom Georg Indrevik og Terje Dolvik i samferdsel Øygarden kommune. Harald Kristian Rogne sitt i førarhuset. 

Mange barn og unge ferdast i Idrettsvegen

Dagleg leiar i Sotra Sportsklubb, Dan Christensen seier at sportsklubben lanserte ideen om ein kulvert i 2018 i samband med bygginga av turnhallen.

- Vi er naturlegvis svært glade for at kommunen har følgd opp og no startar bygginga av dette viktige trafikksikringstiltaket. Det er meir enn fire tusen barn og unge som brukar idrettsparken kvar veke og som no vil få ein langt sikrare veg anten dei kjem til fots eller syklar. Kanskje vil dette også vil bidra til at endå fleire vel å sykla til trening, seier Christensen.

Det går mykje tungtransport forbiskule- og idrettsområdet på Straume som skal til og frå Straume Næringspark. Royal Transport køyrer ofte denne vegen og har tung last som til dømes grus, stein, betongelement og stål.

-For oss betyr det mykje at denne kulverten no etter kvart kjem på plass. Om kort tid kjem det nye bygg og anlegg som medfører endå meir transport, seier marknadsansvarleg Arne Dyngeland.

Langs idrettsvegen er det barne- og ungdomsskule, barnehage, store idrettsanlegg og mykje industri.

- Denne kulverten er eit godt trafikksikringstiltak. Ungdom som skal til skulen eller idrettsanlegga er kanskje seint ute, og då er det lett å ta sjansar. Kulverten vil bidra til mindre transport av barn og unge, færre mjuke trafikantar som kryssar vegbana og går langs vegen, seier Dyngeland.

Det går mykje tungtransport langs Idrettsveien. - Klikk for stort bileteDet går mykje tungtransport langs Idrettsvegen.  

Finansiert gjennom Miljøløftet

Arbeidet er med prosjektet er i gang. Prosjektleiar hjå Sartor Drange, Svenn Smørås, seier at før fellesferien vert det gjennomført klargjering og tilrettelegging.

- Trafikken må slusast forbi anleggsområdet. Sjølve arbeidet med kulverten tek til tidleg i august. I utgangspunktet skal arbeidet vera ferdig i løpet av 2022, seier prosjektleiaren.

Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet. Det er sett av 10,6 millionar kroner til kulverten.  Formålet er å betra framkomsten og tryggleiken mellom Straume sentrum og idretts-, skule- og industriområdet i Idrettsvegen.

- I tillegg til at dette er eit godt trafikksikringstiltak, er det også eit bidrag til at vi når målet i Miljøløftet om å sikra at veksten i persontransporten skal takast med kollektivtransport, sykling og gange, seier ordførar Tom Georg Indrevik.


Tekst og foto: Vigleik Brekke