Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Føreslår å gje mynde til formannskap og ordførar

Kommunedirektøren føreslår at formannskapet fram til 31. august får fullmakt til å fatta vedtak i saker som skulle vore avgjort av kommunestyret. Det er også forslag om å gje ordførar fullmakt til å ta avgjerd i saker der det ikkje er tid til å kalla inn til (fjern)møte i formannskapet.

Klikk for stort bileteBilete frå tidlegare kommunestyremøte. Frå ventre; varaordførar Atle Dåvøy, ordførar Tom Georg Indrevik og kommunedirektør Rune Lid. 

Denne saka står på sakskartet i kommunestyret den 26. mars og er fremja med bakgrunn i koronaviruset.

Kommunedirektøren skriv i saksutgreiinga at det «skal noko til» for at hastefullmakt kan nyttast. Han meiner at den noverande ekstraordinære situasjonen fyller vilkåra om at det ikkje er tid til å kalla inn til kommunestyre. Det er heller ikkje lov å møtast i store grupper. Han meiner difor det er vanskeleg og lite formålstenleg å leggja beslag på administrative ressursar til å kalla inn og leggja til rette for fjern(møte) i kommunestyret. Det vert understreka at alle vedtak i formannskapet som i ein normalsituasjon skulle vore fatta av kommunestyret, skal leggjast fram til kommunestyret i deira neste møte. 

Når det gjeld fullmakt til ordføraren er det lagt opp til at ordføraren får mynde tilsvarande det det sjølv har, til å treffa vedtak i hastesaker. Vedtaket skal leggjast fram som referatsak i formannskapet og kommunestyret i dei neste møte.

Andre saker i kommunestyret den 26. mars

 • Innspel til nasjonal transportplan 2022-2033
 • Val av representantar til styret i Bustadstiftinga
 • Val av medlem til representantskapet for Bergen og omland Farvannsforvaltning (BOF IKS) 2020
 • 2023
 • Val av politisk utval for oppfølging av kommunedirektøren
 • Val av representant til Kystkultur no! for perioden 2020- 2023
 • Val av representantar til styret i stiftinga Fjell Festning
 • Val av representantar til styret i stiftinga Nordsjøfartsmuseet 2019-2023
 • Val av representantar til årsmøtet i IUA Bergen region for perioden 2019-2023
 • Val av representantar til styret i Kystmuseet i Øygarden 2019- 2023
 • Val av styremedlemmar til stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond
 • Val av politiske representantar til samarbeidsutvala ved grunnskulan

Møtet vert gjennomført som fjernmøte (videomøte) og tek til klokka 17.00. Det vert overført på nett-TV

Her kan du lesa innkalling (PDF, 11 MB) med saksdokument

Test og foto: Vigleik Brekke

Kontakt oss om koronaviruset


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Servicetelefon
Telefon 56 16 00 10
måndag-fredag kl 08.00-20.00
laurdag og sundag kl 10.00-16.00
For praktiske spørsmål som
ikkje handlar om helse


Legevakt
Telefon 116 117


Heimetenesta
Sone nord: 56 16 16 63
Sone Straume: 55 09 71 90
Sone sør: 56 33 97 45


Helsestasjon og skulehelsetenesta
Telefon 56 12 20 30
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Jordmor
Telefon 56 12 20 20
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Helsesjukepleiar flyktningar
Telefon 55 09 61 49 | SMS 959 99 399


Helsestasjon for ungdom
SMS "treng time" for konsultasjon
905 81 273 vi ringjer deg opp igjen


NAV
Telefon 55 55 33 33
For arbeidsgjevarar 55 55 33 36


Barnevernet
Telefon 55 09 71 40
måndag-fredag kl 08.00-15.30
og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg


Konsultasjonsteamet
for vald og overgrepssaker

Telefon 915 68 382 (barn og unge)
og 911 37 726 (vaksne)


Frivillig/hjelp?
Meld deg som frivillig | Treng du hjelp?