Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg

Beskriving

Skal du byggje eller flytte ein avkøyrsel frå ein offentleg veg, må du søkje om løyve. Ein søknad om avkøyrsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikktryggleik og transportfunksjonen til vegen. Søknad om avkøyrsel blir behandla av anten av Statens vegvesen eller kommunen. Dette gjeld avkøyrsel som ikkje er del av ei byggjesak. I så fall blir dette behandla i byggjesaka.

Brosjyrar


Oppdatert

27.02.2019 14:45

Kriterium

Avkøyrsel er alle tilknyttingar mellom offentleg veg og privat eigedom. Som avkøyrsel blir òg rekna tilknytting for fotgjengarar. Avkøyrselen må halde seg til arealdel eller reguleringsplan i kommunen og dei retningslinene som er gjevne av staten og kommunen. Dersom området ikkje er regulert eller det ikkje er planar for avkøyrsel i planen, skal søknaden behandlast etter føresegnene i veglova.

Målgruppe

Grunneigarar og utbyggjarar

Pris


Handsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Handsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Søknadsfrist


Klage

Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen skal sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må vere grunngjeven. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

Dersom søknaden er behandla etter plan- og bygningslova, kan du klage til Fylkesmannen. Klagen sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom saka er behandla etter veglova, er det kommunen si eiga klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandlar saka, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, går saka vidare til klageinstansen.

Vedlegg til søknad

Situasjonskart der avkøyrselen er teikna inn.

Rettleiing

I søknaden må du blant anna:
 • skrive adressa eller gards- og bruksnummer til eigedomen det blir søkt for.
 • markere kva offentleg veg du ønskjer avkøyrselen skal tilknytast.
 • sjekke om det finst kommune- eller reguleringsplan for området
 • leggje ved ein situasjonsplan for eigedomen som viser:
 1. bygningar
 2. plassering av avkøyrsel med tilknyting til offentleg veg
 3. snuhøve
 4. eventuell biloppstillingsplass
 • gi ei forklaring av kvifor du søkjer om ny eller endra avkøyrsel
 • skrive forventa trafikktal i avkøyrselen og om det er person- eller lastebil som skal nytte avkøyrselen
 • skrive tid dersom avkøyrselen berre skal vere for ein avgrensa periode.

Referansar

Sist endra 15.10.2019
Fann du det du leita etter?