Kunngjeringar

Skip Navigation Links(Hjem) > Lokalsamfunn med MOT > Lokalsamfunn med MOT

Blomvåg vest - kunngjering endeleg vedteken områdereguleringsplan

Øygarden kommune kunngjer med dette endeleg vedtak av områderegulering Blomvåg vest, planId 20170001.

Kommunestyret vedtok i møte 23.10.19, sak 069/19, områderegulering for Blomvåg vest, planID.

Vedtak i kommunestyret:

 1. Øygarden kommunestyre vedtek å godkjenne forslag til områdereguleringsplan for Blomvåg vest med dei endringane som er gjort etter høyring og offentleg ettersyn. PlanID 2017 0001.
  Godkjenninga gjeld:
 • Planskildring
 • Føresegn, datert 24.09.19
 • Plankart, datert 06.09.19
 1. Dei deler av reguleringsplan Dale-Blomvåg vegutvidelse m/gravplass, planID 19950003, vedteken 25.02.1995, inkludert alle seinare planendringar og tilhøyrande føresegner, som ny plan, områderegulering Blomvåg vest, planID 20170001, får verknad for blir oppheva. Resterande områder gjeld vidare med same planID.

  Følgjande reguleringsplanar vert delvis overstyrt av ny plan områderegulering Blomvåg vest, planID 20170001:
 • Reguleringsplan for Småbåthamn Blomvåg, planID 20050001.
 • Reguleringsplan for Bårdalslia bustadfelt, planID 20050002.

Det blir med dette varsla om planvedtaket i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 12-12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Me takkar for bidrag i planprosessen. Les meir om endringar av plankart, føresegner og planskildring etter høyring og offentleg ettersyn i saksframlegga og saksprotokollen.

Saksdokument

Saksframlegg
Plankart (PDF, 2 MB)
Reguleringsføresegner (PDF, 73 kB)
Planskildring
Merknadsskjema offentleg ettersyn
Merknad til områdeplan
Høyring og offentleg ettersyn av planforslag
Plankart 16.05.19
Føresegner 06.05.19
Sak om kunngjering og offentleg ettersyn av planforslag
Endeleg fråsegn til områderegulering
Brev Riksantikvaren - løyve til inngrep
E-post Riksantikvaren - Retting og presesirering av føresegner
 

Eventuelle klagar

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 29. november 2019.

 

Plankart Blomvåg vest, datert 06.09.19. - Klikk for stort biletePlankart Blomvåg vest, datert 06.09.19.

 

 

 

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 08.11.2019
Fann du det du leita etter?
Tilbake

Kontaktinformasjon

Øygarden kommune
Øygarden rådhus Ternholmvegen 2
5337 Rong
E-post : postmottak@oygarden.kommune.no
Telefon
: 56 38 20 00

Faks
: 56 38 22 31
Org.nr.
: 938 766 223
Kontonr.
: 1503.23.43969
Kommunenr.
: 1259
Opningstid
: Kl. 0800-1530

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Øygarden kommune E-post til Øygarden kommune      Ternholmvegen 2, Rong      Telefon 56 38 20 00
Login for redigering